al. J. Piłsudskiego 10a
44-335 Jastrzębie-Zdrój

REALIZOWANE SZKOLENIA

Realizowane szkolenia / warsztaty:
– Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w kontekście Rozporządzenia Komisji
Europejskiej i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
– Dane osobowe a informacja publiczna,
– Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu,
– Udostępnienie danych osobowych na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych,
– Ochrona danych osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym m.in.
w urzędach powiatowych, urzędach gminy, jednostkach i placówkach oświatowych,
ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach kultury, ośrodkach sportu i rekreacji,
– Ochrona danych osobowych w pracy gminnych zespołów interdyscyplinarnych,
– Dysponowanie danymi osobowymi w samorządzie terytorialnym,
– Identyfikacja, kwalifikacja danych, określenie ilości danych w zbiorze na podstawie
przepisów branżowych,
– Ustalanie stosunku podmiotu w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych
(administrator danych osobowych / procesor),
– Przetwarzanie danych osobowych w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych,
ustawy o podmiotach realizujących zadania publiczne oraz Rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych).

Zadzwoń
Dojazd