al. J. Piłsudskiego 10a
44-335 Jastrzębie-Zdrój

OCHRONA DANYCH

Wdrożenie systemu ochrony danych osobowych (PDF)
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (PDF)
Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych (PDF)

Informacja i bezpieczeństwo informacji
Informacją określamy dane, poprzez które wzrasta stopień wiedzy odbiorcy oraz które wnoszą do jego świadomości pierwiastek nowości. Dane przedstawiają elementy świata zewnętrznego wskazujące konieczność zapamiętania pewnych faktów, zdarzeń, prawidłowości itp. lub łatwość ich przetwarzania. Generując informację, tj. dane wraz z ich przesłaniem (sensem), należy zwrócić uwagę, że aby odnotować informację należy wyodrębnić właściwą grupę tzn. przedstawić ją w postaci danych. Zatem dane mogą wyrażać informacje, jeżeli uprzednio zostaną właściwie uporządkowane – zostaną użyte do stworzenia sprecyzowanych komunikatów. Dane i informacje określają pojęcia o odmiennych znaczeniach. Informacje stanowią poziom wyższy w odniesieniu do danych. Określenia te nie mogą być wykorzystywane zamiennie, jako synonimy. Interpretacja danych niesie konieczność posiadania odpowiedniej wiedzy, aby nadać im sens.

Wartość organizacji a bezpieczeństwo informacji
Kilka lat temu jednostki prowadzące działalność gospodarczą w Polsce (w sektorze publicznym i prywatnym) nie zwracały szczególnej uwagi na wartość informacji jakimi dysponowały. W związku z powyższym bezpieczeństwo informacji nie było dla polskich przedsiębiorstw priorytetem, a nierzadko podchodziły do tej tematyki po macoszemu. Pojęcie Bezpieczeństwa informacji identyfikowane było z zamkniętymi drzwiami biura, zamykaną na klucz szafą, alarmem antywłamaniowym oraz gaśnicą. Istotna dokumentacja, w postaci papierowej, składowano w szafach, sejfach, chronionych siedzibach, a najistotniejsze w bankach. Tradycyjne sposoby zabezpieczeń nie podlegały wnikliwej analizie w zakresie zaistnienia możliwych zagrożeń i były dostosowane do zagrożeń fizycznych przede wszystkich pochodzących z zewnątrz. Cyfryzacja oraz popularyzacja Internetu przyczyniły się do powstania potrzeby zmiany podejścia do bezpieczeństwa informacji.

Ochrona prywatności
Ochrona prywatności zakwalifikowana jest do podstawowych praw człowieka i prawo to uwzględniane jest w większości współczesnych systemów prawnych. Uprawnienie do ochrony uregulowane zostało w prawie o charakterze międzynarodowym, europejskim oraz w polskich przepisać prawa. Aspekt prywatności daje możliwość podmiotom do formułowania sfery życia prywatnego, w taki sposób aby uniezależnić ją od ingerencji innych, stając się jednocześnie niedostępną dla innych. Współczesne państwa zwiększają w istotnym obszarze instrumenty prawa w zakresie ochrony prywatności, przy jednoczesnym doszukiwaniu się argumentów dających możliwość ingerencji w te prawo. Rozwój technologiczny oraz inne zmiany pojawiające się we współczesnym świecie w zakresie gromadzenia i wyszukiwania informacji odnoszących się do innych osób, pociąga za sobą potrzebę prawnej ochrony w zakresie życia prywatnego. Stąd też niezbędne jest określenie i zapewnienie ochrony sfery prywatności, nieodłącznej człowiekowi, uniemożliwiając ingerencję podmiotów nieuprawnionych. Każdy człowiek ma prawo zarządzania sobą, prawo doskonalenia własnej tożsamości o podłożu fizycznym i intelektualnym, innymi słowy życia własnym życiem, formułowanym zgodnie z własną intencją i wolną w pewnym zakresie od czynników zewnętrznych.

Bezpieczeństwo informacji w chmurze
„Chmura obliczeniowa” jako nowoczesny model biznesowy zdobywa entuzjastów, jak i oponentów. Popularyzacja tego modelu ma miejsce nie tylko w branży IT, ale także wśród organizacji, których celem jest redukcja kosztów. Zarówno Komisja Europejska, jak również Polska zaobserwowała istotne korzyści wdrożenia tego modelu. Zainteresowanie tego typu usługami skutkuje wzrostem rozwoju sektora polskiego rynku transmisji danych. Zastosowanie tego rozwiązania wymusza konieczność przeprowadzenie dokładnej analizy, ze względu na fakt, że obecne przepisy prawne nie przystają do chmury obliczeniowej. NIST – National Institute of Standards and Technology – amerykańską agencję federalna funkcjonująca odpowiednio do Głównego Urzędu Miar zdefiniowała pojęcie „chmury obliczeniowej”, która została opisana w dokumencie „The NIST Definition of Cloud Computing” (800-145) jako: „Przetwarzanie w chmurze to model pozwalający na wszechobecny, wygodny dostęp poprzez sieć do współdzielonej puli konfigurowalnych zasobów obliczeniowych (np. sieci, serwerów, pamięci masowej, aplikacji oraz usług), które w błyskawiczny sposób mogą zostać dostarczone i zwolnione, przy minimalnym zaangażowaniu lub interakcji z dostawcą usług.”

Zadzwoń
Dojazd