al. J. Piłsudskiego 10a
44-335 Jastrzębie-Zdrój

KONTROLA ZARZĄDCZA

Dokumentacja z zakresu kontroli zarządczej (PDF)

Zarządzanie ryzykiem jest niezbędnym elementem kontroli zarządczej w Jednostce
Ryzyko to możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację założonych celów.
Proces ten przebiega w kolejności: identyfikacja, analiza, reakcja, monitorowanie. Celem zarządzania ryzykiem jest osiągnięcie wyznaczonych celów i zadań, poprzez ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz zabezpieczanie się przed jego skutkami.

Pracownicy Jednostki powinni współpracować z kierownictwem i informować o zidentyfikowanych ryzykach. Dobrym rozwiązaniem jest wskazanie osoby, komórki organizacyjnej, bądź zespołu, który będzie odpowiedzialny za koordynację systemu zarządzania ryzykiem.

Ankieta samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce – Zbędny obowiązek czy przydatne narzędzie?
Wielu kierowników jednostek zadaje sobie pytanie czy samoocena faktycznie jest przydatnym narzędziem, czy zbędnym obowiązkiem. Przede wszystkim należy pamiętać, że samoocena jest w dużym stopniu ważnym elementem kontroli zarządczej ze względu na możliwość zidentyfikowania ryzyk/ problemów w jednostce, które należy zniwelować.

Samoocena kontroli zarządczej powinna zostać przeprowadzona w obszarze jednostki, która z różnych przyczyn nie praktykuje audytu zewnętrznego oraz w sposób mało efektywny, dokonuje kontroli wewnętrznej. W związku z tym, na potrzebę samooceny kontroli zarządczej należy stworzyć ankietę, która skierowana jest do pracowników i kadry kierowniczej pracującej w obrębie danej jednostki. Ankieta jest niezastąpiona w diagnozie charakterystyki, poznaniu istniejących faktów oraz opinii badanej grupy ludzi.

Arkusz organizacyjny szkoły, a informacja publiczna
Pojęcie informacji publicznej zdefiniowane zostało w art. 1 ust. 1 i art. 6 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (…)

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej służy realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do wiedzy na temat funkcjonowania organów władzy publicznej. Z tego też względu przy wykładni pojęcia informacji publicznej należy posługiwać się przepisem art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. (…)

Uwzględniając wszystkie te aspekty, należy przyjąć, że informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnosząca się do władz publicznych, a także odnosząca się do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2006 r., sygn. akt l OSK 123/06).

Jak wpływa arkusz organizacyjny na informację publiczną? Czy takie dane mogą być przekazywane?
Pojęcie informacji publicznej zdefiniowane zostało w art. 1 ust. 1 i art. 6 Ustawy o dostępie do informacji publicznej zwanej dalej u.d.i.p.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.d.i.p. każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu tej ustawy i podlega udostępnieniu na określonych w tej ustawie zasadach. Udostępnieniu podlegają zwłaszcza informacje wymienione w art. 6 u.d.i.p. Zaznaczyć należy, że katalog informacji wymienionych w art. 6 u.d.i.p. nie ma charakteru katalogu zamkniętego, lecz stanowi jedynie przykładowe wyliczenie źródeł i rodzajów informacji. I tak przykładowo w pkt 3 ust. 1 art. 6 wskazano, iż udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o zasadach funkcjonowania podmiotów.

Zadzwoń
Dojazd