Dane biometryczne – definicja

W art. 3 pkt 14 RODO pojęcie „Dane biometryczne” zdefiniowane zostało jako dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne.

Zgodnie z definicją danych biometrycznych zawartą w rozporządzeniu RODO, mówiąc o danych biometrycznych będziemy mieć na myśli cechy charakterystyczne próbki biometrycznej uzyskane w wyniku ich komputerowego przetworzenia do postaci elektronicznej w formie tzw. wzorca cyfrowego.

Właściwość tę wyraźnie podkreśla motyw 51 RODO, w którym wyjaśnia się, że np. „przetwarzanie fotografii nie powinno zawsze stanowić przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, gdyż fotografie są objęte definicją danych biometrycznych tylko w przypadkach, gdy są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości”. Jak mówi art. 9 RODO, dane tego typu zaliczane są do szczególnych kategorii danych osobowych, których przetwarzanie dozwolone jest wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody osoby, której dane dotyczą lub jeśli zezwala na to przepis prawa.

Warty uwagi jest fakt, że RODO definiuje dane biometryczne w kontekście weryfikacji lub identyfikacji osób. Definicja ta nie obejmują w związku z tym przetwarzania danych biologicznych, fizycznych, fizjologicznych czy powtarzalnych czynności osoby, które nie umożliwiają weryfikacji lub identyfikacji osoby, lecz mogą być wykorzystywane w innych celach, jak np. ocena zmęczenia, stresu, stanów emocjonalnych czy stanu zdrowia.