al. J. Piłsudskiego 10a
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Dane biometryczne – definicja

W art. 3 pkt 14 RODO pojęcie „Dane biometryczne” zdefiniowane zostało jako dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne. Zgodnie z definicją danych biometrycznych zawartą w rozporządzeniu RODO, mówiąc o danych biometrycznych będziemy mieć na myśli cechy charakterystyczne próbki biometrycznej uzyskane w wyniku ich komputerowego przetworzenia do postaci elektronicznej w formie tzw. wzorca cyfrowego. Właściwość tę wyraźnie podkreśla motyw 51 RODO, w którym wyjaśnia się, że np. „przetwarzanie fotografii nie powinno zawsze stanowić przetwarzania szczególnych kategorii...

Czytaj dalej

Pakiet Legislacyjny

Parlament Europejski i Rada UE przyjęły Rozporządzenie (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Oba te akty stanowią pakiet legislacyjny, który gdy w pełni zacznie obowiązywać w maju 2018, zrewolucjonizuje prawo ochrony danych osobowych w UE. Uchwalając nowe przepisy uchylono jednocześnie: – dyrektywę 95/46/WE...

Czytaj dalej

Ochrona danych administracji

Przetwarzanie danych osobowych w kontekście nowych przepisów Warto pochylić się nad tym, jakie zmiany proponuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i jaki wpływ będzie ono miało zwłaszcza w administracji publicznej. Omówmy pokrótce wybrane zapisy, zwłaszcza pod kątem sektora publicznego. Do tej pory każde państwo Unii Europejskiej samodzielnie regulowało kwestie ochrony danych osobowych, więc rolą rozporządzenia jest przede wszystkim ujednolicenie przepisów w całej wspólnocie. Kwestia unifikacji prawa dotyczyć będzie również w możliwie jednakowym zakresie tak sektora prywatnego, jak i publicznego. Rozpocznijmy od kwestii...

Czytaj dalej

Giodo kontra MC

GIODO - w wyniku kontroli przeprowadzonej w lutym 2017 roku - nakazał Ministrowi Cyfryzacji usunięcie naruszeń dotyczących przetwarzania danych w rejestrze PESEL. Stwierdzono następujące naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych: • brak procedur określających sposób postępowania w razie wystąpienia incydentu związanego z ochroną danych osobowych, • przyznawanie jednemu użytkownikowi więcej niż jednej karty z certyfikatem umożliwiającym dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, • brak w aplikacji, za pośrednictwem której realizowany jest dostęp do rejestru PESEL, funkcjonalności umożliwiającej wskazanie uzasadnienia dla dokonywanego sprawdzenia danych w rejestrze PESEL, • niewdrożenie oprogramowania służącego do analizy logów systemowych, w tym operacji...

Czytaj dalej

Zadzwoń
Dojazd