Logo Selene Consulting
Firma wpisana do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych
pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00255/2016
Selene Consulting - ochrona danych, kontrola zarządcza, archiwizacja, szkolenia, bhp
O FIRMIE OFERTA KONTROLA ZARZĄDCZA OCHRONA DANYCH AKTUALNOŚCI KONTAKT


Oferta
Sporządzanie kompleksowej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych
Zgodnie z przepisami wynikającymi z:
  • Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 sierpnia 1997r. ( Dz. U. 2015r., poz. 2135 z późn. zm),
  • Ustawy o Informatyzacji Podmiotów Realizujących Zadania Publiczne z dnia 17 lutego 2005r. ( Dz. U. 2014r., poz. 1114 z późn. zm.),
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( Dz. U. 2016r., poz.116),
  •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnątrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 nr 100 poz. 1024)
  • Ustaw branżowych, które określają zadania Państwa jednostki oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

W skład dokumentacji wchodzą:
  1. Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych.
  2. Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi.
   

Wróć do oferty


Copyright © 2015 SELENE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NIP: 6332235280 REGON: 363816134 KRS: 0000604037